කොට්ටාව නගරයට ආසන්නව අලුතින් ඉදි වූ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට

Posted on 23 Sep 12:17 pm, Talawatugoda, Colombo
Rs 33,000,000
Negotiable
Beds:
4
Baths:
3
House size:
3,000.0 sqft
Land size:
8.0 perches
Description
Siyane Real Estate
MEMBER
Member since January 2017
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Siyane Realestate
0772205789