කෝකිවරයන් - නුගේගොඩ

Posted by Raffles Consolidated (pvt) Ltd MEMBER
19 days

Job location
Colombo
Company / Employer
Raffles Consolidated (pvt) Ltd
Job type
Full Time
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Hospitality
Required experience (years)
0

About the role

 දේශීය ආහාර සම්බන්ධයෙන් දැනුම හා පළපුරුද්දද
 අවුරුදු 22ත් - 45ත් අතර විය යුතුය.
 පිරිමි සේවකයින් පමණක් බදවා ගනු ලැබේ.
 ඉහළ වැටුප් සමග අසම සම දීමනා, ආහාර පාන , නිළ ඇදුම් සහ නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහ නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීමට HOW TO APPLY මත CLICK කරන්න.

රැෆල්ස් කොන්සොලිඩේටඩ් පුද්ගලික සමාගම /නො 262, කෝට්ටේ පාර ,මිරිහාන,නුගේගොඩ


More ads from Raffles Consolidated (pvt) Ltd