කොලඹ පාරට ආසන්නව නිවස විකිණීම

Posted on 28 Jun 4:31 pm, Horana, Kalutara
Rs 10,500,000
Address:
කුලුපන ,පොකුණුවිට ,හොරන
Beds:
2
Baths:
1
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
11.3 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0761773273
0760590645