කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - ගල්නෑව

Posted by S S I M Company MEMBER
4 days

Job location
Anuradhapura
Company / Employer
S S I M Company
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Others
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයට සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

සුදුසුකම් - වයස 18 ත් 50 ත් අතර

පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවාගැනේ.

පුහුණුව අවශ්‍ය නැත.

ප්‍රතිලාභ - ආහාර,නවාතැන්,නිල ඇදුම් සැපයේ.

* වඩු කාර්මික සහ වෙල්ඩර්වරුන්ට හට අවස්ථාවන් ඇත.

**රැකියාව මත වැටුප රු.58 000 දක්වා ලබා ගත හැක.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK කරන්න.


Similar ads