කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින් - ගලිගමුව

Posted by Jobline Company MEMBER
8 days

Job location
Kegalle
Company / Employer
Jobline Company
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Others
Salary (per month)
Rs 48,000 - 52,000
Maximum age
52
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයට සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

සුදුසුකම් - වයස 18 ත් 50 ත් අතර

පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවාගැනේ.

පුහුණුව අවශ්‍ය නැත.

ප්‍රතිලාභ - ආහාර,නවාතැන්,නිල ඇදුම් සැපයේ.

**රැකියාව මත වැටුප රු.52 000 දක්වා ලබා ගත හැක.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK .කරන්න.