කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - මාතලේ

Posted by Factoy recruitment company MEMBER
3 days

Job location
Matale
Company / Employer
Factoy recruitment company
Job type
Full Time
Industry
Others
Business Function
Others
Salary (per month)
Rs 53,000 - 58,000
Maximum age
50
Gender preference
Male
Required experience (years)
0

About the role

කොළඹ වරාය පුද්ගලික අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ.

සුදුසුකම් - වයස 18 ත් 50 ත් අතර

පිරිමි අයවලුන් පමණක් බදවාගැනේ.

පුහුණුව අවශ්‍ය නැත.

ප්‍රතිලාභ - ආහාර,නවාතැන්,නිල ඇදුම් සැපයේ.

දක්ෂතාවය මත වඩුකාර්මික/වෙල්ඩර් තනතුරු දක්වා උසස්වීම්

**රැකියාව මත වැටුප රු.58 000 දක්වා ලබා ගත හැක.

අයදුම් කල යුතු ආකාරය - ඔබ මේ සදහා නිවැරදිම පුද්ගලයා නම් අයදුම් කිරීම සදහා HOW TO APPLY මත CLICK කරන්න.