කොළඹ බස් පාර සමීපයේ ඇති නවීන නිවස

Posted on 24 Jul 6:53 am, Piliyandala, Colombo
Rs 14,000,000
Negotiable
Address:
කැස්බෑව, බණ්ඩාරගම පාර
Beds:
3
Baths:
2
House size:
1,244.0 sqft
Land size:
6.0 perches
Description
Gayan Home Land
MEMBER
Member since May 2018
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Gayan Home Land & Contractions Services
0771725282
0716006120