කොලබ පුත්තලාන් පාර අයිනෙ මදුරාන්කුලිය ටාවුමට m100

For sale by Anjana Enterprises 29 Nov 2:08 amPuttalam, Puttalam

Rs 25,000,000 per acre

කොලබ පුත්තලාන් පාර අයිනේ
සින්නාක්කර ඉඩම
අක්කර 31
අක්කරයාක් ලාක්ස 25000000
මුලු මුදල ලක්ස 775
හොදින් කියවා බාලා අමතාන්න


Land type:
Agricultural, Other
Land size:
31.0 acres
Report this ad

Contact

  • 0763130633
  • 0715239912

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Anjana Enterprises

T.l - Authorized ikman.lk agentShare this ad
Promote this ad