කන්ටේනර් රථ රියදුරු - සියඹලාපේ

Posted by Access Industrial Works PLC MEMBER
1 day

Job location
Gampaha
Company / Employer
Access Industrial Works Plc
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Manufacturing
Business Function
Hospitality
Role / Designation
කන්ටේනර් රථ රියදුරු
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 60,000 - 75,000
Total vacancies
16
Maximum age
50
Gender preference
Male
Application deadline
2020-03-10
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

➥➥ සියඹලාපේ පිහිටි අප සමාගම සඳහා කන්ටේනර් රථ රියදුරන් /සහායකයින් කඩිනමින් බඳවා ගැනේ.

# තනතුර :
➧ කන්ටේනර් රථ රියදුරු - සියඹලාපේ

# අවශ්‍ය සුදුසුකම් :

➧ වයස අවු 50 නොවැඩි විය යුතුවේ.
➧ අදාල කේෂ්ත්‍රයේ පලපුරුද තිබිය යුතුවේ.
➧ වලංගු බර වාහන රියදුරු බලපත්‍රය තිබිය යුතුවේ.
➧ ක්‍රියාශීලී අයෙක් විය යුතුය.
➧ ආහාර නවාතැන් ලබාදේ .

# ප්‍රතිලාභ :

> රු :60,000 වැඩි වැටුපක් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් හිමිවේ

➥➥ වැඩිවිස්තර සඳහා "Apply for this job " Click කර එහි අංකයට අමතන්න.