කම්කරුවන් - නිට්ටඹුව

Posted by Godakanda Herbal (Pvt) Ltd. MEMBER
19 days
Apply for this job

Job location
Gampaha
Company / Employer
Godakanda Herbals Pvt Ltd
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Others
Role / Designation
Labour
Salary (per month)
Rs 15,000 - 30,000
Total vacancies
20
Maximum age
45
Gender preference
Male
Application deadline
2019-05-20
Required experience (years)
1

About the role

හොඳින් වැඩකළ හැකි කම්කරුවන් ඉක්මනින් ඕනෑ කර තිබේ.

අයදුම් කරන්න .

# තනතුර : කම්කරුවන් - නිට්ටඹුව
=======================

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුප් සමග දීමනා .නවාතැන් සහ අහාර දෙනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හරහා අයඳුම් කරන්න.

Apply for this job