කම්කරු - රුමේනියා

Posted by Base 1 Consultancy (Pvt) Ltd MEMBER12 Sep 3:57 amColombo 6, Colombo

තනතුර : කම්කරු - රුමේනියා

* මුලික වැටුප - රු. 80 000/-
* ආහාර - ආයතනය සපයා දේ.
* නවාතැන් - ආයතනය සපයා දේ.
* ප්‍රවාහන පහසුකම් - ආයතනය සපයා දේ.
* වෙද්‍ය පහසුකම් - ආයතනය සපයා දේ.
* ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ පෙර පලපුරුද්ද අමතර සුදුසුකමකි.
* වැඩකරන වේලාවන් ආයතනික අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් වේ.

# සම්මුඛ පරීක්ෂණ සැප්තැම්බර් 12වන දා උදැසන 09 සිට අප ආයතනයේ පැවැත්වේ.

# අවශ්‍ය කරන සහතික
- සම්පුර්ණ තොරතුරු ඇතුලත් ජීව දත්ත අයදුම් පත
- විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටපතක්

~~~ ඔබ මේ සදහා උනන්දු නම් දැන්ම අයදුම් කරන්න~~~

~~ වැඩිදුර විස්තර සදහා පැමිණ අප හමුවන්න~~~

BASE 1 CONSULTANCY (PVT) LTD.
'SLBFE' APPROVED MANPOWER AGENCY - LICENSE NO 3178
No : 142 - 2/4, GALLE ROAD, (වැල්ලවත්ත පොලිස් ස්ථානය අසල)
COLOMBO – 06


Industry:
General Labour
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page


Share this ad
Promote this ad