කළුතර නාගොඩ ඉඩමක් විකිණීමට.

Posted on 01 Aug 11:37 pm, Kalutara, Kalutara

Rs 65,000 per perch
Negotiable
Address:
Kalutara, Nagoda
Land type:
Residential
Land size:
10.7 perches
Description
Golden Real Estates
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Golden Real Estate
0705001617
0703711704