කලල්ගොඩ - පිරිසිදු ඔප්පු සහිත ඉඩම

Posted on 16 Jun 1:00 pm, Talawatugoda, Colombo

Rs 1,700,000 per perch
Negotiable
Address:
KALALGODA RD,THALAWATHUGODA
Land type:
Residential
Land size:
6.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713489489