කලල්ගොඩ පාරට මුහුණලා සුපිරි ඉඩම්

Posted on 11 Jun 3:33 pm, Talawatugoda, Colombo

Rs 1,700,000 per perch
Negotiable
Address:
KALALGODA RD,THALAWATHUGODA
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
7.0 perches
Description
Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands ( Pvt ) Ltd
0713482482