කෙසෙල් වගාව සමග ඉඩම විකිනිමට හම්බන්තොට

For sale by D International Group MEMBER20 Jan 1:50 pmAmbalantota, Hambantota

Rs 1,200,000 per acre

අක්කර 10 ක ඉතා අගනා ඉඩම කෙසෙල් වගාව සමග විකිනිමට අැත
හමිබන්තොට වරායට 25 km
අමිබලන්තොට නගරයට 22 km
මත්කල නගරයට 4 km
විදුලි සහ නල ජලය හෝ වාරි ජලය සහිත ලුනුගම්වෙහෙර මත්තල පුලුල් මාර්ගයට
මුහුනලා පිහිටි මෙම ඉඩම ව්‍යාපාරකට හෝ වගා කටියුතු සදහා කර්මාන්ත ශාලාවකට අනගියි.
පිරිසිදු ඔප්පු සහිතයි (නිරවුල්). දැනට කෙසෙල් අක්කර 5 සිටවා අැත. පොල් සහ ගස්ගලබු සහිත සාරවත් පස වැඩිම ඉල්ලුමට.


Address:
Hambanthota
Land type:
Agricultural
Land size:
10.0 acres
Report this ad

Contact

 • 0777212140
 • 0713327878
 • 0777532140
 • 0716961665

 

Stay safe!

 • Always meet the seller in person
 • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
 • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

 • Unrealistic prices
 • Extra fees
 • Requests for advance payments
 • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
D International Group

Good Land For Your FurtherShare this ad
Promote this ad