කෙස් ආරක්ෂා කරගැනීමට ඖෂධීය තෙලක්

For sale by Karunanayake 30 Mar 1:58 pmWennappuwa, Puttalam

Rs 1,000

කෙස් සුදුවීම වළකයි
කෙස් හැලීම නවතා
කෙස් වලට රළු කළු ස්වාභාවයක් ගෙනදී කෙස් දිගුව වඩවා පීනස ද දුරලයි....

ලි.ප.අ- 1436

රාජපක්ෂ ඖෂධ හළ
කිරිමැටියාන

අවුන්සයක්-රු.1000


Condition:
New
Item type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0712282038

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad