කේටරින් අංශ සේවක - කටුනායක ගුවන්තොටුපල

Posted by Sithumina (pvt) Ltd MEMBER
13 days

Job location
Gampaha
Company / Employer
Sithumina Group
Job type
Full Time
Minimum qualification
Ordinary Level
Industry
Hotel, Travel & Leisure
Business Function
Hospitality
Role / Designation
කේටරින් අංශ සේවක
Educational specialization
Others
Salary (per month)
Rs 40,000 - 50,000
Total vacancies
25
Maximum age
45
Gender preference
Any
Skills
0
Required experience (years)
0

About the role

↝↝↝ කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද්) අංශයට සේවකයින් අවශ්‍ය කර තිබේ

#තනතුර
➫ කේටරින් අංශයට සේවකයින්

# අවශ්‍ය සුදුසුකම්

➫ වයස අවු: 45 නොවැඩි අයෙකු විය යුතුය
➫ අ.පො.ස (සා/පෙළ) අමතර සුදුසුකමකි
➫ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම අමතර සුදුසුකමකි

# ප්‍රතිලාභ ;

⇒ වැටුප 40,000 ට වඩා වැඩි ආකර්ශනීය වැටුප් සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් හිමිවේ
➫ E.P.F/ E.T.F දීමනාද සහිතයි .
➫ ආහාර ,නවාතැන් සපයනු ලැබේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, මෙම දැන්වීමේ "Apply for this job" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අයඳුම් කරන්න.


More ads from Sithumina (pvt) Ltd