කඩ කාමර 2ක් කුලියට දීමට ඇත අනුරාධපුර

Posted on 01 Dec 8:46 pm, Mihintale, Anuradhapura
Rs 40,000 /month
Property type:
Address:
අනුරාධපුර,කන්නට්ටිය,මිහින්තලය
Size:
1,440 sqft
Description
For rent by
Ajith Herath
Promote this ad
Contact Ajith Herath
0716252234