කැරවන් වෑන් රථයක් පැදවිය හැකි රියදුරු මහතෙකු - කෑගල්ල

කැරවන් වෑන් රථයක් පැදවිය හැකි රියදුරු මහතෙකු - කෑගල්ල

Posted on 14 Mar 3:31 pm, Kegalle City, Kegalle
Application deadline: 31 Mar 2023
Employer:
Royal Group
Job type:
Full Time
Salary per month:
Rs 38,500 - 45,000
Required education:
Skilled Apprentice
Required work experience (years):
0
Application deadline:
2023-03-31
About the role
Promote this ad
Royal Group- Careers
MEMBER
Member since September 2022
Visit member's shop