කැළණිය-කිරිබත්ගොඩ අතර,කොහල්විල පර්චස් 18 ඉඩම විකීණීමට

Posted on 27 Sep 4:46 pm, Kiribathgoda, Gampaha

Rs 11,700,000 total price
Negotiable
Address:
502/A,කොහල්විල පාර,ගෝනවල,කැළණිය.
Land type:
Agricultural, Residential, Other
Land size:
18.0 perches
Description
For sale by
Shamika Gimhan
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Shamika Gimhan
0769302432
0762534104