කැඩුණු දුරකථන මිලට ගනු ලැබේ.

Wanted by Rukshan Dilusha 16 Mar 1:49 pmBadulla, Badulla


Display ගියපු.
Glass Crack.
No Power ...
ගිනි ගනම් කියන්න එපා සෙට් වෙන ගනන් වල එවා ගන්නවා. Inbox Msg Karanna.


Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safeShare this ad
Promote this ad