කාර්යාලයක් සදහා කුලියට දිමට - අනුරාධපුර

For rent by Dissanayake 14 Oct 10:33 amAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 80,000 /month

Negotiable


අනුරාධපුර දෙවෙනි පියවර ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා දෙමහල් නිවසක පහල මාලය පමණක් කුලියට හො බද්දට දිමට තිබේ.


Address:
820/A, Stage 2, Anuradhapura
Beds:
3
Baths:
2
House size:
1,800.0 sqft
Land size:
29.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718042551

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad