කෑගල්ලෙන් සුපිරි ඉඩමක් විකිණීමට

For sale by Mihikatha Property Sales MEMBER29 Sep 10:30 pmKegalle, Kegalle

Rs 150,000 per perch

Negotiable


මෙම ඉඩම කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 300ක් දුරින් මොලගොඩ මාහින්තැන්න කාපට් පාරට මුහුණලා සියලු පහසුකම් සහිත තැනිතලා ඉඩමකි.


Address:
මාහින්තැන්න පාර, මොලගොඩ, කෑගල්ල.
Land type:
Residential
Land size:
34.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0776434250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Mihikatha Property Sales

Where Dreams Come Home


Share this ad

Promote this ad