ඉන්ජිනේරු සේවා

For sale by Syne Engineering Consultants MEMBER11 Feb 10:58 pmMount Lavinia, Colombo

Rs 6,000

Negotiable


🔃ඉන්ජිනේරු සේවා

ඔබගේ නිවස ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා මොරටුව විශ්ව විද්යාලයෙ ඉගෙනුම ලැබු සිවිල් ඉන්ජිනේරුවරයෙකු සේවාවන් සපයනු ලැබේ. ඔබගේ නිවස ශක්තිමත්ව ආරක්ෂිතව ඉතාමත්ම අඩු වියදමකින් නිම කරවා ගැනිමට අදම අපගේ උපදෙස් ලබා ගන්න. අපගේ අරමුණ ඔබගේ අවශ්යතාවයට සරිලන පරිදි ඉතා විශිෂ්ඨ ලෙස ඔබගේ ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට උපදෙස් ලබා දීමයි මිනිසාට ලබාගත හැකි අගනාම තිළිණය වන "සුරක්ෂිතභාවය " හා "විශ්වාසය " අපෙන් ඔබට.

✳️ ගොඩනැගිලි සඳහා ඉංජිනේරු සැලසුම් (Structural Drawings) සෑදීම
නිවසේ බර බෙදී යන ආකාරය නිවරදිව ගණනය කර අනවශ්ය කණු ඉවත් කිරීම, නිවරදිව කොන්ක්රිට් සැකිල්ල තීරණය කිරීම සහා නිවරදිව කම්බි භාවිතය නිසා නිවසේ වියදම විශාල ලෙස අඩුවීම
✳️ ඉදිකිරීම් කටයුතු පරීක්ෂාව
✳️ නවීන නිවාස සැලසුම්
✳️ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා පොලව පරීක්ෂා කිරීම
✳️ අත්තිවාරම් සඳහා පොලව පරීක්ෂා කිරීම
✳️ සියලුම ඉදිකිරීම් කටයුතු
✳️පරණ නිවාස අලුත් වැඩියා කිරීම
✳️ නිවාස දෝෂ පරීක්ෂාව
✳️ බැංකු ණය සඳහා ගොඩනැගිලි අයදුම්පත් සහා BOQ සහතික කිරීම.

⭐YOU CAN REACH US VIA 📱 Viber / Whatsapp / Imo 📱
Chartered / Civil / Structural / Engineer / Construction / House / Home / Renovation /

🔃CIVIL STRUCTURAL ENGINEERING SERVICES

⭐An Engineer from University of Moratuwa⭐ provides services for building construction. Our structural engineering solutions are cost effective. And we provide superior quality service which can save your money both in short term and long term. We aim to understand your lifestyle, and build you a home that suits you and your budget.

⭐Our field of expertise

✳️STRUCTURAL DESIGN DRAWINGS FOR BUILDINGS
DEFINE THE WEIGHT DISTRIBUTION OF HOUSE CORRECTLY THEN REMOVE UNNESSARY COLUMNS, DEFINE THE CONCRETE STRUCTURE ACCURATELY AND USE RIGHT AMOUNT OF STEEL IN THE BUILDING. THEREFORE WE CAN REDUCE THE COST OF THE BUILDING.
✳️CONSTRUCTION WORK SUPERVISION
✳️MODERN HOUSE PLANS
✳️LAND INSPECTION BEFORE BUYING THE LAND
✳️LAND INSPECTION FOR FOUNDATION TYPE
✳️ALL CONSTRUCTIONS
✳️RENOVATIONS
✳️CERTIFYING BUILDING APPLICATIONS AND BOQs FOR BANK LOANS

⭐YOU CAN REACH US VIA 📱 Viber / Whatsapp / Imo 📱
Chartered / Civil / Structural / Engineer / Construction / House / Home / Renovation /


Service type:
Building / Construction
Report this ad

Contact

  • 0765268530

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Syne Engineering Consultants

Best Services ProvidedShare this ad
Promote this ad