ඉංගිරිය අනර්ඝ තේ ඉඩම විකිණීම

Posted on 11 Jun 7:02 pm, Ingiriya, Kalutara
Rs 6,000,000 total price
Address:
ඉංගිරිය ,ඉංගිරිය
Land type:
Agricultural, Residential
Land size:
50.0 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0760590645
0719252452
0777130468
0761773273