ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහායක

Posted by Nawaloka Hospitals Plc 8 Oct 3:58 pmColombo 2, Colombo

Negotiable

Negotiable


CM#Subscriber.

නවලෝක රෝහලේ පහත සදහන් පුරප්පාඩු සදහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

ඉලෙක්ට්‍රොනික් සහායක (Electronic Assistant)

ඉලෙක්ට්‍රොනික් විද්‍යාව පිළිබදව පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම.
අ.පො.ස (සා.පෙළ) දක්වා ඉගෙනුම ලබා තිබීම
වයස අවු. 40ට අඩු වීම

සිත් ගන්නා වැටුප් සහ අනෙකුත් දීමනා
සෞඛ්‍ය, රක්ෂණ පහසුකම් සහිතය

ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇති අය දුරකථන අකයන්ද සහිතව අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ලියුම්කවරයේ වම්පස කෙළවරේ ඉල්ලුම් කරන තනතුර සදහන් කර හෝ vacancy@nawaloka.com මගින් දින 10 ක් ඇතුළත අයදුම්පත් එවිය යුතුය.

අධ්‍යක්ෂක/ සාමාන්‍යාධිකාරී,
නවලෝක රෝහල් සමාගම පී.ල්.සී,
අoක 23,
දේශමාන්‍ය එච්. කේ ධර්මදාස මාවත,
කොළඹ 02

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Negotiable
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safeShare this ad
Promote this ad