ඉක්මනින් විකිණීමට - රතලවැව

Posted on 22 Apr 10:06 pm, Palapathwela, Matale
Rs 75,000 per perch
Negotiable
Address:
ගලෙවෙල රතලවැව
Land type:
Other
Land size:
15.0 perches
Description
For sale by
Lahiru Madusanka
Promote this ad
Contact Lahiru Madusanka
0766449278