ඉඩමක් ව්කිණීමට කුරුණෑගල

Posted on 02 Sep 5:20 pm, Kurunegala, Kurunegala

Rs 600,000 per perch
Negotiable
Address:
ව්ල්ගොඩ , කුරුණෑගල
Land type:
Other
Land size:
30.0 perches
Description
For sale by
Hemantha Senanayaka
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad