මොණරාගල ඉඩමක් විකිණිමට

For sale by Prasanna 9 Oct 12:18 pmMoneragala, Moneragala

Rs 115,000 per perch


අක්කර 1.25 වන ඉඩමින් පර්චස් 40ක ප්‍රමාණයක් විකිණීමට නියමිතය. මොනරාගල මහජන බැංකුවේ සිට මීටර් 800 කි.
සින්නක්කර ඔප්පු සහිතයි. විදුලිය හා ජල සම්බන්ධතා ඉඩම තෙක් ලැබී ඇත. හුලංදා ඔය හා මරගල ඔයට මායිම්ව පිහිටා ඇත.
නිවසක් ඉදිකිරීමට මෙන්ම වගා කිරීමටද සුදුසු පසක් සහිත ඉඩමකි.


Address:
මොණරාගල තිස්ස පාර
Land type:
Agricultural
Land size:
40.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0774733333

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad