ඉඩමක් විකිණීමට - රත්නපුර

For sale by k.wanigasooriya 31 Aug 5:00 pmRatnapura, Ratnapura

Rs 2,500,000 total price

Negotiable


රත්නපුර ශ්‍රී පාද මාවත අරලිය උයන රත්නපුර සිට km 3 මහා මාර්ගයට යාබදව


Address:
අරලිය උයන ශ්‍රී පාද මාවත රත්නපුර
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0773643172

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads