ඉඩමක් විකිණීමට - මීගමුව

Posted on 23 Jul 9:20 am, Negombo, Gampaha
Rs 3,500,000 total price
Negotiable
Address:
No,40,Kandawala Jayamawwatha,Negombo
Land type:
Residential
Land size:
12.85 perches
Description
For sale by
drrsusantha@gmail.com
Promote this ad
Contact drrsusantha@gmail.com
0701765952
0702726581