ඉඩමක් විකිණීමට ගොඩගම

Posted on 29 Apr 12:14 pm, Matara, Matara

Rs 430,000 per perch
Negotiable
Address:
godagama, sulthanagoda road
Land type:
Commercial
Land size:
12.0 perches
Description
For sale by
UD lands matara
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact UD lands matara
0704019522