ඉඩමක් විකිණීම කහතුඩුව

Posted on 19 Sep 9:01 am, Piliyandala, Colombo

Rs 2,000,000 total price
Negotiable
Address:
NO193/21A , පාසැල් මාවත වෙනිවැල්කොල
Land type:
Residential
Land size:
6.75 perches
Description
For sale by
Sampath Athula
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Sampath Athula
0784850789