ඉඩමක් ඉක්මනින් විකිණීමට

For sale by Pramosh Chathuranga 3 Jul 6:50 amBentota, Galle

Rs 550,000 total price

කොළඹ ඇල්පිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 100 බෙන්තොට තුඩුව ප්‍රේමරත්න මාවතේ සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩම ඉක්මනින් විකිණීමට.


Address:
benthota
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
10.05 perches
Report this ad

Contact

  • 0712667709
  • 0768415119

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad

Similar ads