ඉඩමක් දෙල්ගොඩ

Posted on 27 Aug 12:14 pm, Kiribathgoda, Gampaha

Rs 375,000 per perch
Negotiable
Address:
දෙල්ගොඩ මාවරමණ්ඩියට නුදුරින්
Land type:
Residential
Land size:
10.0 perches
Description
Prestige Property ( Pvt ) Ltd
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Prestige Lands (pvt) ltd
0711156156