ඉඩම් ව්කිණීමට කුරුණෑගල-පොතුහැර

Posted on 29 Sep 2:17 pm, Kurunegala, Kurunegala

Rs 95,000 per perch
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
LEO HOLDINGS ( PVT ) LTD
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact LEO HOLDINGS
0712006633
0703007733