ඉඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල-උයන්දන

Posted on 19 Sep 11:25 am, Kurunegala, Kurunegala

Rs 95,000 per perch
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
LEO HOLDINGS ( PVT ) LTD
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact LEO HOLDINGS
0712006633