ඉඩම් විකිණීමට කුරුණෑගල-පැල්ලන්දෙනිය

Posted on 17 Sep 7:25 am, Kurunegala, Kurunegala

Rs 105,000 per perch
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
LEO HOLDINGS ( PVT ) LTD
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact LEO HOLDINGS
0712006633
0703007733