ඉඩම විකිණීමට - දඹුල්ල.

Posted on 04 Aug 3:59 pm, Dambulla, Matale

Rs 2,000,000
Negotiable
Address:
නො.377,කුරුණෑගල පාර
Beds:
3
Baths:
1
House size:
1,980.0 sqft
Land size:
80.0 perches
Description
For sale by
NIPUNI SIRIWARDANA
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact NIPUNI SIRIWARDANA
0770858487