ඉඩම විකිණීම - හලාවත

Posted on 22 Nov 1:37 pm, Chilaw, Puttalam

Rs 70,000 per perch
Address:
හලාවත
Land type:
Residential
Land size:
15.0 perches
Description
Wayamba Lanka Land Sale pvt ltd.
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Wayamba Lanka Land Sale
0703332781