හොරණ උඩුව බස් මාර්ගය ආසන්නයෙන් ඉඩමක්

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER27 Jun 12:16 pmHorana, Kalutara

Rs 984,000 total price


උඩුව බස් මාර්ගයට ආසන්නව පර්චස් 12ක තැනිතලා ඉඩමක් විකිණීමට...
එක වර මුදල් ගෙවීමේදී විශේෂ මිල අඩු කිරීම්
විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
Uduwa
Land type:
Residential
Land size:
12.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0727480480
  • 0344285400

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real Estate


Share this ad

Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.