හොරණ නගරය සමීපයෙන් තේ ඉඩමක්

For sale by Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd. MEMBER25 Apr 11:45 amHorana, Kalutara

Rs 125,000 per perch

සියලු නේවාසික පහසුකම් සහිතයි.
හොරණ නගරයට කි.මි 1යි.
ගැලනිගම අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10
බැංකු ණය පහසුකම් සහ වසර 03ක ගෙවිමේ කාල සීමාව
විස්තර සඳහා අමතන්න


Address:
Horana / Galkaduwa Rd
Land type:
Residential
Land size:
63.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0776551889
  • 0344285400

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat
Visit member's page
Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.

Trusted Name of Real EstateShare this ad
Promote this ad

More ads from Lakdinu Housing & Investments (Pvt) Ltd.