හොරණ බැල්ලපිටිය අගනා බිම් කොටස් විකිණීමට ඇත

Posted on 25 Jul 10:06 am, Horana, Kalutara
Rs 150,000 per perch
Negotiable
Address:
horana bandaragama
Land type:
Residential, Other
Land size:
12.0 perches
Description
Park Investments (Pvt) Ltd.
MEMBER
Member since January 2021
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prasad
0704210024