හෝමාගම නගරයට ආසන්නයෙන් ඉඩම

Posted on 19 Jun 4:11 pm, Homagama, Colombo

Rs 275,000 per perch
Negotiable
Address:
හෝමාගම,දියගම
Land type:
Residential
Land size:
7.5 perches
Description
Aduwata Idam
MEMBER
Visit member's shop
Stay safe on ikman.lk!
Promote this ad
Contact Aduwata Idam
0714958888