හෝමාගම ජල්තර නිවසක් විකිනීමට

For sale by S.weerarathna 13 Oct 1:56 pmHomagama, Colombo

Rs 2,950,000


හෝමාගම ජල්තර, රාජ්‍ය සේවක නිවාස සංකීර්නයේ C වර්ගයේ දෙවන මහලේ නිවසක් විකිනීමට හෝ කුලියට දීමට( කුලියට 14000/=) ඇත.
කාමර -2
බාත් රූම්-1
බැල්කනිය
පැන්ට්‍රිය
කාර් පාකින්
වැදගත් අසල්වැසියන්
බැංකු ණය ලබාගත හැකි පිරිසිදු ඔප්පු.
ගෘහ භාන්ඩ සමග හෝ නිවස පමනක් ගත හැක.
හෝමාගම හංවැල්ල 293 ප්‍රදාන පාරට මීටර් 50.


Beds:
2
Baths:
1
House size:
650.0 sqft
Land size:
3.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0716350714

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat

Share this ad

Promote this ad

Similar ads