හොඳම ඉඩම බෝපිටිය නගරයේන්

Posted on 24 Feb 1:20 am, Kandana, Gampaha
Rs 400,000 per perch
Negotiable
Address:
කදාන බෝපිටිය
Land type:
Residential
Land size:
7.1 perches
Description
Prestige Lands
MEMBER
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Prestige Lands
0711158158