හොලිඩේ බංගලාව විකිණීමට - ඉංගිරිය

Posted on 04 Jul 8:38 am, Ingiriya, Kalutara
Rs 9,500,000
Address:
ඉංගිරිය ,ඉංගිරිය
Beds:
5
Baths:
3
House size:
3,000.0 sqft
Land size:
32.96 perches
Description
Lion Brokers Horana
MEMBER
Member since November 2016
Visit member's shop
Promote this ad
Contact Ajith Phuspa Kumara Amarasingha
0760590645
0719252452