හොදම තත්වයේ ගම්මිරිස්

For sale by mahesh 20 Jan 6:27 pmMatara, Matara

Rs 675

හොදම තත්වයේ පිරිසිදු ගම්මිරිස් විකිණීමට ඇත.

අපනයනය සදහා
තුන පහ නිෂ්පාදනයට

Minimum Order Quantity : 100 kg
Free Delivery to Colombo/gall/ Hambanthota/ Kalutara /Gampaha:Orders for up-to 300 Kg :


Report this ad

Contact

  • 0784559563

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Chat


Share this ad
Promote this ad