හෑන්ඩ් ග්‍රයින්ඩර් පාවිච්චි කළහැකි කාර්මිකයෙක් - මහනුවර

Posted by Sanjaya Nagaratne
43 days

Job location
Kandy
Company / Employer
Sanu uncommon shades - Kandy
Job type
Full Time
Industry
Manufacturing
Business Function
Manufacturing
Total vacancies
1
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

මහනුවර පිහිටි අප විදුලි ලාම්පු (Lamp Shades) සාදන ආයතනයට තහඩු වැඩ හා හෑන්ඩ් ග්‍රයින්ඩර් පාවිච්චි කළහැකි කාර්මිකයෙක් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යවී ඇත..

Full Time හෝ Part Time
පළපුරුද්ද අනවශ්‍යයි...

ඉක්මනින් අමතන්න.....


Similar ads