ගුවන්තොටුපල (පුද් ) අoශ සේවකයින් - පලාපත්වෙල

Posted by Job Express Pvt Ltd MEMBER
13 days

Job location
Matale
Company / Employer
Job Express pvt Ltd
Job type
Full Time
Industry
Logistics & Transportation
Business Function
Operations
Salary (per month)
Rs 40,000 - 45,000
Maximum age
40
Gender preference
Any
Required experience (years)
0

About the role

කටුනායක ගුවන්තොටුපල (පුද් ) කේටරින් අoශයේ පැකින් , බෙල්ට් , හවුස් කීපින්ග් , ලොන්ඩ්‍රි අoශයන්

* වයස 18 - 40 ( ගැහැණු / පිරිමි )
* පැය 12 සේවා මුර ක්‍රමයට
* මසකට 45000/- දක්වා වැටුප් ගෙවීම්
* ආහාර , නවාතැන් සැපයේ.
* යහළුවන් , කණ්ඩායම් වශයෙන් බදවා ගැනේ

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට විමසන්න.